In deze nieuwsrubriek treft u de navolgende onderwerpen aan:

Note:
Door op een van de bovenstaande teksten te klikken gaat u direct naar het desbetreffende onderwerp op deze pagina.


Wat is de Wajonguitkering?

In het Nederlandse sciale zekerheidsstelsel kennen we volksverzekeringen, zoals de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ingezetene zijn van Nederland (hier wonen) en aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoen. Iedere wet kent hiertoe bepaalde voorwaarden.
Wilt u meer weten over de Wajonguitkering, wie voor deze uitkering in aanmerking komt, waar deze moet worden aangevraagd etc…, klik hier dan op meer over de Wajonguitkering.


Financiële en juridische gevolgen van overlijden.

Een vraag die ongetwijfeld ook eens bij u zou kunnen opkomen is: ‘hoe het zit met de financiën na overlijden van een gehandicapt familielid?’.
Om deze reden heeft het bestuur van de Ouder- en familievereniging ‘Huize Ursula’ een document opgesteld waarin wordt stil gestaan bij enkele financiële en aanpalend juridische aspecten van het overlijden van een bewoner die zorg geniet op of van een instellingsterrein.
Door hier op Financiële en juridische gevolgen van overlijden te klikken kunt u het hele documenten inzien en eventueel downloaden.


Rolstoelvriendelijke vakantieparken.

In de rubriek “LINKS” van deze website bevindt zich een ‘link’ waarmee u een overzicht wordt geboden van vakantieparken waar u aangepaste- en rolstoelvriendelijke bungalows kunt reserveren.
Door hier op LINKS te klikken, gaat u naar deze rubriek waar zich deze link bevindt.


Veranderingen ten gevolge van de invoering Wet Langdurige Zorg (WLZ).

In 2015 is de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in gevoerd die een aantal veranderingen met zich mee heeft gevoerd.
Misschien dat u al helemaal op de hoogte bent van alle wijzigingen, maar voor de leden die zich onlangs hebben aangemeld als lid van de de OVHU en misschien voor u ook als geheugenopfrisser, willen we u hier nog eens attenderen op de belangrijkste veranderingen.
U vindt deze door te klikken op de tekst “Veranderingen wet langdurige zorg vanaf 2020”, waardoor u op de desbetreffende pagina van de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport terecht komt. Door gebruik te maken van de verschillende ‘links’ op die pagina, kunt u kennisnemen van de wet en de veranderingen.


Brochure praktijkgericht onderzoek naar dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

Observeer nogmaals! Zie jij dat ik dementie heb?

Dementie herkennen en diagnosticeren is een steeds grotere uitdaging in de gehandicaptenzorg. Mensen met een verstandelijke beperking worden namelijk ouder, waardoor dementie vaker voorkomt. Het is vooral een uitdaging om dementie te herkennen en diagnosticeren bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen. Dementiesymptomen zijn bij deze groep namelijk veel subtieler doordat bepaalde vaardigheden niet of minder goed ontwikkeld zijn. Ook spreken deze mensen niet of slechts beperkt, waardoor ze niet zelf vertellen welke symptomen ze ervaren. Daarom spelen familieleden en begeleiders een belangrijke rol bij het herkennen van dementiesymptomen.
 
Symptomen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen kunnen door familieleden en begeleiders worden opgemerkt door klein te kijken. Dat vereist wel kennis over wat mogelijk dementiesymptomen zijn. Om die kennis te delen is binnen het project ‘Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen‘ een brochure ontwikkeld waarin u de onderzoeksresultaten kunt zien aan de hand van het verhaal van Gijs.
 
Klik hier om de brochure te lezen.
 
bron: Samenwerkingsverband Verstandelijke beperking dementie
Maureen Wissing


Wet Zorg en Dwang.

Misschien heeft u al vernomen dat de nieuwe Wet zorg en dwang in werking is getreden. Het bestuur van de OVHU informeert u hieronder over deze nieuwe wet over onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname, die van belang is voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische stoornis, bijvoorbeeld dementie. Onvrijwillige zorg of opname kan nodig zijn als er gevaar (ernstig nadeel) dreigt voor de persoon zelf of anderen. Denk in dit kader aan bijvoorbeeld het verplicht medicijnen innemen, de kamer controleren op gevaarlijke voorwerpen, de kamer (’s nachts) afsluiten, het toepassen van cameratoezicht in de kamer, fixatie, afzondering en het niet zonder begeleiding naar buiten mogen.
Door hier op Wet zorg en dwang te klikken kunt u het hele artikel inzien en desgewenst downloaden.
 
Naar aanleiding van deze wet heeft het bestuur van de OVHU op haar Najaarinformatiebijeenkomst van 29 oktober 2023 de heer J. van Erp van Ipse de Bruggen uitgenodigd om deze wet, middels een presentatie, nader toe te lichten.
Door hier op Presentatie Wet Zorg en Dwang te klikken kunt u de presentatie inzien en desgewenst downloaden.


Reiskosten voor mantelzorgers.

Als mantelzorger komt de zorg voor jouw dierbare vaak boven op je eigen werk en sociale leven. Natuurlijk doe je dit met liefde, het draait immers om een naaste.
Toch kun je als mantelzorger veel geld kwijt zijn aan het uitvoeren van je zorgtaken, wat vervelend kan zijn.
Zo ben je bijvoorbeeld geld kwijt aan benzine wanneer je jouw dierbare regelmatig naar de huisarts of fysio brengt.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je een naaste verzorgt die helemaal niet bij in je buurt woont; je maakt dan al snel flinke reiskosten om bij die persoon te komen.
Heb je eigenlijk recht op een vergoeding van (een deel van) deze kosten?
 
Mocht u kennis willen nemen van dit hele artikel, klik dan hier op Reiskostenvergoeding voor mantelzorgers. U kunt het complete artikel inzien en desgewenst downloaden.


Kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 € 17,50 per vier weken voor iedereen.
Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%.
Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.
Wilt u het hele artikel inzien en/of downloaden, klik dan hier op Kabinet en stapeling van zorgkosten.


De oudervereniging bestond in 2018 vijftig jaar!

Op 8 april 2018 was het zover, de Ouder- en familievereniging Huize Ursula (OVHU) vierde haar 50 jarig jubileum te Nieuwveen

Een korte impressie:

Er werd gestart met een kerkdienst,
De voorzitter van de OVHU opende de dienst en gaf aan dat de kapel een
belangrijke plaats in neemt, een plaats van ontmoeting.
De dienst werd geleid door pastor Marjanne Kerrmans.

 

 

Na een kopje koffie of thee met een muffin, gebakken door bakkerij “koekje van eigen deeg”, was er aansluitend een lunchbuffet, waaraan in het restaurant zo’n 80 personen deelnamen

 

 

Het programma werd vervolgens voortgezet in het Trefpunt met de algemene ledenvergadering (ALV) en aansluitend een muzikaal programma, bijgewoond door circa 110 belangstellenden.

 

 

Het optreden met het koor de “Alphense Goldies” met als gastsoliste Margriet Eshuijs

 

 

Vervolgens een receptie 50 jaar OVHU, ingeleid door de heer Frans Buijserd, burgemeester gem. Nieuwkoop en de heer Jan van Hoek, bestuursvoorzitter Ipse de Bruggen. Het geheel werd muzikaal omlijst door “the Gladiators”.

Een toost op 50 jaar OVHU!!

Het was een zeer geslaagd jubileum

Daarmee was het vieren van het 50 jarig bestaan van de ouder- en familievereniging echter nog niet voorbij.
Op 23 juni 2018 werd dit jubileum nogmaals uitbundig gevierd met de (mobiele) cliënten en hun begeleiders. Een keur van artiesten, muziek, lekkere hapjes en drankjes maakten die dag tot een onvergetelijke dag voor deze doelgroep.
Wilt u het programma van 23 juni 2018 inzien, klik dan op Programma 23 juni 2018.

Maar ook aan de “niet-mobiele” cliënten is gedacht.
Speciaal voor hen werd op 28 juni 2018 een apart programma gemaakt, in gezamenlijk overleg met het recreatie team en de bijbehorende begeleiding.
Bent u geïnteresseerd in het programma van 28 juni 2018, klik dan op Programma 28 juni 2018.

 

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van de OVHU, neem dan contact op met een van de leden van het dagelijks bestuur.

U kunt hun adressen vinden in de rubriek “Contact” van deze website.