De vereniging maakt zich sterk voor het welbevinden van Ursula-bewoners (op en buiten het Landgoed Ursula). De vereniging tracht via verschillende wegen haar doelstellingen te verwezenlijken. Zo ziet de vereniging het als haar taak om de locale cliëntenraad van Ursula te ondersteunen door onderwerpen aan de dragen, die via deze cliëntenraad behandeld en opgelost kunnen worden. Via die weg heeft de vereniging invloed op de formele cliëntmedezeggenschap op Ursula.

Via een vertegenwoordiging van deze lokale cliëntenraad in de centrale cliëntenraad van Ipse de Bruggen kan de vereniging ook meekijken en meedenken met de bestuurder, (Raad van Bestuur) het hoogste managementniveau van Ipse de Bruggen.
Buiten de formele medezeggenschap van de instelling wordt intensief gezocht naar medestanders.
In het verleden werden ook nauwe contacten onderhouden met het Landelijk Netwerk van Kritische Ouders en zoekt de vereniging, indien gewenst, contact met Tweede Kamer leden, die zich in het bijzonder verbonden voelen met de gehandicaptenzorg.

Het bestuur van de vereniging voert voorts met zekere regelmaat overleg over actuele zaken met de voor Ursula verantwoordelijke zorgdirecteur, alsmede met de aan de verschillende zorglocaties verbonden zorgmanagers en andere functionarissen.

Tot op heden is de oudervereniging er goed in geslaagd om op te komen voor de primaire bewonersbelangen (woonkeuzevrijheid, goed zorgniveau, beschermd terrein). Daarnaast volgt de vereniging kritisch de ontwikkelingen van o.a. de zorgfinanciering, de bouwplannen, de prijsverhogingen van de recreatie, de eigen bijdrage van de cliënt aan de vakantie, de veiligheid op de woningen, de personele bezettingen en het beheer van bewonersgelden. Kortom een scala aan onderwerpen die de bewoners en hun familieleden (veelal hun wettelijke vertegenwoordigers) direct raken.

Ook verstrekt de oudervereniging ouders, familieleden en overige wettelijke vertegenwoordigers regelmatig informatie over verschillende belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de Wajong uitkering, financiële en juridische gevolgen bij overlijden etc… Zij doet dit middels het uitbrengen van het nieuwsbulletin ‘FLITSNIEUWS’ dat meerdere malen per jaar zowel digitaal (per e-mail) als per post naar de leden en donateurs van de vereniging wordt verzonden (zie ook bij de rubriek ‘Nieuws & Activiteiten/Flitsnieuws’).

Een van de andere activiteiten van de vereniging is het zoeken naar ‘sponsoren’. Met behulp van sponsorbijdragen van externe partijen, maar ook met behulp van de extra donaties van de leden, is de vereniging in staat om voor de cliënten belangrijke projecten van een financiële bijdrage te voorzien, waardoor deze projecten kunnen worden gerealiseerd.
Deze projecten, zoals bijv. de aankoop van twee nieuwe paarden voor het manege op Landgoed Ursula, leveren een belangrijke bijdrage bij het veraangenamen van het leven van de cliënten van Ursula.